தொடர்புடைய நிறுவனங்கள்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகர முதலித் திட்ட இயக்ககம்
தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்
மொழி பெயர்ப்புப் பிரிவு