மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழறிஞர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் சித்திரைத் தமிழ்ப் புத்தாண்டு விருதுகள் வழங்கினார்கள்....