பள்ளி/கல்லூரி போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணாக்கர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்