தமிழ்த்தாத்தா உ.வே.சா. அவர்களின் 106வது பிறந்த நாள்