அரசாணைகள்

தமிழ்நாடு ஆட்சிமொழி சட்டம்

ஆட்சிமொழிச் சட்டம் நாள் பதிவிறக்கம்
1956 வருடம் 15-06-1982

அரசாணைகள்

வ.எண் அரசாணை நிலை எண் நாள் பதிவிறக்கம்
1 1609 02.08.1968
2 371 31.10.1986
3 182 27.06.1989
4 432 10.03.1981
5 49 07.02.1996
6 3911 15.4.1997
7 431 16.09.1998
8 2618 30.11.1981
9 1875 19.10.1978
10 24 06.01.1982
11 34 11.01.1984
12 379 14.10.1987
13 117 29.01.1982
14 64 03-04-2018
15 11 09-01-2018