காணொலிக் காட்சிகள்

காணொலிக் காட்சிகள்

பெப்ரவரி 15, 2019

ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்கம் -காஞ்சிபுரம்-தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர் (கோ. விசயராகவன்) அவர்களின் உரை

பெப்ரவரி 13, 2019

ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்கம் -தஞ்சாவூர்-தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர் (கோ. விசயராகவன்) அவர்களின் உரை

ஜனவரி 29, 2019

ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்கம் -தூத்துக்குடி-தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர் (கோ. விசயராகவன்) அவர்களின் உரை

ஜனவரி 26, 2019

கருத்தரங்கம் – விருதுநகர் – தமிழ் வளர்ச்சித்துறை துணை இயக்குனர் (ம.சி. தியாகராசன்) அவர்களின் உறை

ஜனவரி 26, 2019

ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்கம்-கிருஷ்ணகிரி – தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குனர் (கோ. விசயராகவன்)அவர்களின் உறை

ஜனவரி 29, 2019

ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்கம்-சேலம் – தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குனர் (கோ. விசயராகவன்) அவர்களின் உறை

ஜனவரி 29, 2019

ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்கம்-தருமபுரி – தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குனர் (கோ. விசயராகவன்) அவர்களின் உறை

ஜனவரி 29, 2019

ஆட்சி மொழிக் கருத்தரங்கம்-விருதுநகர் – தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குனர் (கோ. விசயராகவன்) அவர்களின் உறை

ஜனவரி 29, 2019

பன்னாட்டு கருத்தரங்கம்-தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குநர் (கோ. விசயராகவன்) அவர்களின் உரை