அம்மா மென்தமிழ் தமிழ்ச் சொல்லாளர்

கணினியில் ஆங்கில மொழிக்கெனப் பிழை திருத்தி, சொல் திருத்தி வசதிகள் இருப்பதைப்போல், தமிழில் ஒற்றுப்பிழை, சந்தி, மயங்கொலி உள்ளிட்ட இலக்கணப் பிழைகள் ஏதுமின்றி எழுதத்தக்க வகையிலும், தவறுகளைத் தானே சுட்டிக்காட்டித் திருத்திக் கொள்ளும் வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது .

சிறப்புக் கூறுகள்